Regulamin świadczenia usług

1. Wstęp

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki i rodzaje świadczonych usług drogą elektroniczną oraz korzystania z Serwisu www.paxonta.com, jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb i warunki postępowania reklamacyjnego.

2. Definicje oraz postanowienia ogólne

2.1 Serwis internetowy paxonta.com (zwany dalej Serwisem) jest własnością firmy 3Stylers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 14, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział KRS, Warszawa, ul. Czerniakowska 100, pod numerem KRS 0000322819, zwaną w dalszej części 3Stylers.

2.2 Przedmiotem działalności Serwisu jest tworzenie ankiet. Dowolnie zdefiniowane przez Użytkownika ankiety służą do poddania badaniom określonych grup docelowych. Jednakże opinie w nich zawarte nie mogą zawierać treści ogólnie uznanych za obraźliwe i wulgarne, a także naruszających prawo polskie i międzynarodowe.

2.3 3stylers oraz podmioty z nim współpracujące są jedynymi właścicielami praw autorskich i treści zawartych w Serwisie. Prawa autorskie podlegaja ochronie prawnej.

2.4 Wszelką korespondencję w postaci elektronicznej należy przesyłać na adres: kontakt@paxonta.com

3. Dostęp i zasady korzystania z Serwisu

3.1 Z Serwisu korzystać mogą jedynie zarejestrowane podmioty (osoby fizyczne i przedsiębiorstwa) zwane dalej Użytkownikami, wyłącznie po uzyskaniu dostępu do indywidualnego konta przydzielonego przez 3stylers.

3.2 Użytkownik, który zamawia usługę potwierdza, że zapoznał się z jej opisem i warunkami, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.3 Świadczone w Serwisie przez 3stylers usługi mogą być płatne lub bezpłatne. 3stylers zastrzega sobie możliwość decyzji, które Usługi, rodzaj i forma są płatne, a które bezpłatne. 3stylers decyduje też o sposobie udzielania dostępu do wybranych bezpłatnych Usług.

3.4 Cennik Usług udostępniony jest na stronach internetowych Serwisu.

3.5 Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług na podstawie loginu i hasła otrzymanych od 3stylers i wpisaniu ich w module logowania umieszczonym na stronie internetowej Serwisu.

3.6 Użytkownik lub jego pracownicy nie mają prawa udostępnieniać informacji pozyskanych z Serwisu osobom trzecim bez odrębnego zezwolenia 3stylers i może jedynie je wykorzystywać do potrzeby własnych. Sprzedaż lub oddanie do użytkowania osobom i podmiotom trzecim stanowi poważne naruszenie Regulaminu.

3.7 Podczas wykorzystania treści zawartych w Serwisie Użytkownik zobowiązany jest wskazywać Serwis jako źródło ich pochodzenia.

3.8 Użytkownik powinien dbać o należyte zabezpieczenie swojego konta hasłem i nie ma prawa udostępniać dostępu do swojego konta w Serwisie osobom trzecim. W przypadku utraty hasła lub podejrzeniu o możliwości dostępu przez osobę trzecią, Użytkownik zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie 3stylers na piśmie lub drogą e-mailową w trybie bezzwłocznym.

3.9 3stylers jako operator Serwisu zobowiązuje się do wykonywania kopii zapasowej danych Użytkownika w cyklu codziennym.

4. Ograniczenie odpowiedzialności

4.1 3stylers nie odpowiada za jakiekolwiek szkody i problemy techniczne spowodowane korzystaniem z Serwisu niezgodnym z zaleceniami umieszczonymi na stronach internetowych Serwisu.

4.2 Użytkownik zgadza się wykorzystywać informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

4.3 3stylers nie ponosi odpowiedzialności za wyniki ankiet oraz za ich fałszywą interpretację, wynikającą w wyniku ich błędnego sporządzenia, a co za tym idzie za szkody z tego faktu powstałe.

4.4 3stylers rezerwuje sobie prawo do umieszczania w ankietach treści reklamowych i reklam powszechnie stosowanych w internecie.

5. Reklamacje

5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu oraz korzystania z Usług należy zgłaszać droga elektroniczną na adres: support@paxonta.com

6. Polityka prywatności

6.1 Właściciel Serwisu www.paxonta.com, firma 3Stylers Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nieudostępniania osobom i podmiotom trzecim wszelkich informacji dotyczących Użytkownika. Dotyczy to w szczególności danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przez Użytkownika ankiet.

7. Dodatkowe warunki

7.1 Niniejszy regulamin wchodzi w życie od dnia opublikowania go na stronach internetowych Serwisu i stanowi integralną część zawartej z Użytkownikiem umowy.1.1